Historia

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ganie

Dopiero po odzyskaniu niepodległości przez  Polskę, po I wojnie światowej ludność mając możność samostanowienia i rozwoju bez żadnych przeszkód przystąpiła do organizowania Ochotniczych Straży na wioskach., by na miejscu mieć natychmiastową fachowo zorganizowaną pomoc ratowniczą w nieszczęściu pożaru. Przeto i Gana nie pozostała w tyle. Kierownik szkoły Witold Swoszowski przekonywał zachęcał do zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy pomocy wielu światłych gospodarzy i poparciu całej wioski, powstał komitet organizacyjny, który stanowili:

Mistygacz Józef – przewodniczący

Swoszowski Witold –sekretarz

oraz  Jachymski Tomasz, Polak Józef, Wencel Maciej.

Zgłosiło się ponad 30 chętnych i ofiarnych ludzi.

Wyżej wymieniony Komitet w dn. 21 maja 1922r.powołał Ochotniczą Straż Pożarną w Ganie. Na pierwszym zebraniu wybrany został zarząd i komenda straży.

Do Zarządu zostali wybrani:

 Koj Stanisław – prezes

Jachymski Tomasz – wiceprezes

Swoszowski Witold – sekretarz

Polak Józef – gospodarz

Kościelny Wojciech – skarbnik

Wencel Maciej – członek

Dorczyński Józef – członek

 

Do Komendy zostali wybrani:

Swoszowski Witold – naczelnik

Mistygacz Józef – adiutant i naczelnik I oddziału

Popczyk Franciszek – podnaczelnik

Zaraz też przystąpiono  do zorganizowania, narzędzi, uzbrojenia i umundurowania, na co zdobywano fundusze drogą urządzanych przedstawień amatorskich, zabaw i temu podobnych imprez dochodowych. Naczelnik Swoszowski Witold zaraz pojechał do Warszawy i tam kupił sikawkę, do której dorobiono duży wóz z wygodnym pomieszczeniem dla kilku strażaków: kupowano i drobne narzędzia i drabiny. Wszystko szło szybkim tempem, dzięki usilnym zabiegom naczelnika i ofiarności miejscowego społeczeństwa. Z inicjatywy naczelnika Swoszowskiego w 1925r. przystąpiono do budowy remizy z dobrowolnych składek gospodarzy. W następnym roku nowy zarząd, którego prezesem był Józef Mistygacz, a naczelnikiem straży Józef Bartela, dokończyli budowy remizy i urządzenia wewnętrznego ogromnym wysiłkiem. Przez wojnę straż była czynna, składająca się z wołyniaków osiadłych w Ganie i z kilku nie wysiedlonych miejscowych mieszkańców pod komendą niemiecka. W czasie wojny Niemcy zabrali wyposażenie strażaków. W 1947r. na miejscu zniszczonej przez okupanta kapliczki św. Floriana, powstała nowa obrócona frontem na Ganę. W 1927r. przy straży założono i prowadzono P.W i W.F.(Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne) piesze i konne, by młodzież kształtować w duchu obywatelskim. Straż tutejsza  od 26 lat w razie potrzeby i alarmu spieszy na ratunek i walkę z pożarem na miejscu i w okolicy, jak również bierze czynny udział  w życiu społecznym i kulturalnym. Bierze zbiorowo udział we wszystkich urządzanych w Praszce czy w Wieluniu obchodach publicznych.

W dn. 11.07.1948r. Zarząd Straży Pożarnej w Ganie otrzymał motopompę.

Takim poważnym nabytkiem było zakupienie dla straży w Ganie motopompy. Nie jest ona najnowocześniejsza, ale przy dobrej opiece i konserwacji oraz umiejętnej obsłudze pracuje niezawodnie. Poświęcenie motopompy miało uroczysty charakter i odbyło się w dn. 11.07.1948r. Uroczystość przygotował specjalnie powołany komitet imprezy pod przewodnictwem druha Popczyka Franciszka

Skład Zarządu zostali wybrani:

1.Popczyk Franciszek – prezes

2.Popczyk Józef – zastępca prezesa, naczelnik straży

3.Koj Piotr – wice prezes

4.Jędrzejak Stanisław – sekretarz

5.Matuszczyk Franciszek – skarbnik

6.Dorczyński Piotr – gospodarz

7.Wencel Józef – członek

8.Dorczyński Walenty – członek

9.Jachymski Józef – członek

Czynnymi członkami straży byli:

1.Popczyk Józef – naczelnik

2.Gromadzki Ludwik – zastępca naczelnika

3.Szkudlarek Stanisław – adiutant

4.Rembacz Wojciech – oddziałowy I oddziału

5.Dzikowski Franciszek – zastępca oddziałowego I oddziału

6.Wencel Józef – oddziałowy II oddziału

7.Belka Szczepan – zastępca oddziałowego II oddziału

8.Koj Piotr – oddziałowy III oddziału

9.Szkudlarek Franciszek – zastępca oddziałowego III oddziału

10.Dorczyński Walenty – szeregowiec

11.Dzięcioł Antoni                       #

12.Wencel Stefan                        #

14.Orzeszyna Walenty                  #

13.Sowiński Baltazar                    #

15.Kłak Stanisław                        #

16.Gancarek Stanisław                 #

17.Jachymski Józef                       #

18.Dzięcioł Edmund                      #

19.Owczarek Piotr                        #

20.Koj Antoni                               #

21.Jedryszek Stanisław                 #

22.Popczyk Aleksy                        #

23.Paruch Władysław                   #

24.Koj Bolesław                           #

25.Szopa Andrzej                         #

26.Rasztar Józef                           #

27.Owczarek Jan                          #

28.Szkudlarek Władysław             #

29.Kulik Józef                              #

30.Polak Paweł                            #

31.Gaik Antoni                             #

 

Członkami wspierającymi byli:

1.Polak  Józef                       dożywotni              15.Orzeszyna Jan           wspierający

2.Gancarek Andrzej                     #                    16.Jędrzejak Jakub                 #

3.Gancarek Stanisław                  #            .       17.Morawiak Józef                  #

4.Koj Stanisław                            #                   18.Pawelec Paweł                 #

5.Orzeszyna Józef                 honorowy               19.Rasztar Stanisław               #

6.Mistygacz Józef                 honorowy                20.Popczyk Paweł                     #

7.Jabłoński Piotr                   wspierający             21.Gancarek Józef                    #

8.Gancarek Andrzej                     #                     22.Smyrd Stanisław               #

9.Strzelecki Franciszek                #                      23 Gmur Jozef                         #

10.Orzeszyna Aleksy                    #                     24.Gmur Ludwik                     #

11.Bartela Józef                          #                      25.Sowiński Baltazar               #

12.Popczyk Wojciech                   #                      26.Głąb Michał                         #

13.Dzikowski Franciszek              #                      27.Jachymski Józef                  #

14. Klimas Jan                              #                    28 Jachymski Stanisław          #

 

Zdjęcia z uroczystości poświęcenia motopompy.

Akt poświęcenia

 Straże pożarne

Długoletni naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ganie

od 12.01.1947r. do 11.09.1993r. (rok śmierci)

 Gromadzki Ludwik

Przewodniczący Społecznego  Komitetu Budowy Domu Kultury w Ganie.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Ganie

                                       Sztandar ufundowany w 1923r., a odnowiony w 1954r.

Z tego okresu nie ma więcej informacji.

Wóz konny zakupiony w 1954r.

Użytkowany do 1986r

BUDOWA LUDOWEGO DOMU KULTURY W GANIE 1972 – 1975

W 1972r. powstał Społeczny Komitet Budowy Ludowego Domu Kultury w Ganie w składzie:

Gromadzki Ludwik – przewodniczący, naczelnik OSP

Barchiewicz Zygmunt – dyrektor Szkoły Podstawowej

Barchiewicz Teresa – nauczyciel Szkoły Podstawowej

Klimas Jan – kierownik budowy

Garncarek Heliodor –           członek

Matuszczyk Franciszek             #

Koj Bronisław                            #

Koj Antoni                                 #

Szkudlarek Piotr                        #

Dorczyński Tadeusz                   #                                                                                                 Jabłoński Piotr                           #

Hadryś Wacław                         #

Garncarek Józef                         #

Spodziewa Stefan                      #

Orzeszyna Władysław               #

Wilk Adam                                #

Rasztar Józef                              #

Postanowiono wybudować we wsi nową podstawówkę. Mieszkańcy przystąpili do produkcji cegły sposobem chałupniczym. Gdy wypalono 300000 szt. Cegły, przyszła wiadomość , że w Ganie wybuduje się szkołę z funduszy państwowych.

Nie dyskutowano długo , co zrobić z wykonaną cegłą, decyzja brzmiała: wybudujemy dom kultury. Na wiejskim zebraniu ustalono, że każda rodzina mieszkająca w Ganie przekaże na ten cel 500 zł, a każdy dorosły mieszkaniec przepracuje przy budowie 15 dniówek. Uzyskano dokumentację, kupiono pustaki, cegłę, wapno, cement. W 1972r. wlano fundamenty. Fundusze społeczne wynosiły 900000 zł Ówczesne władze powiatowe w Wieluniu widząc cenną inicjatywę społeczną i ogromne zaangażowanie wszystkich mieszkańców przekazały na tą inicjatywę również 900000 zł.

Naczelnik Urzędu Miasta i Gminy Praszka Kazimierz Belka wydał decyzję pokrycia przez Urząd kosztów malowania wszystkich pomieszczeń, zakupu kuchenki gazowej, kotar i kurtyny na scenę w Sali widowiskowej. Aktywnie włączyło się Kolo Gospodyń Wiejskich ze swoją działalnością, między innymi przekazało 15000 zł. Kupiono 200 krzeseł, 50 stolików i urządzono kuchnię. By uzyskać dalsze fundusze, zaczęto organizować dochodowe zabawy taneczne.

Wielką pomocą w załatwianiu wielu ważnych spraw służyli:

Barchiewicz Zygmunt – prowadzący korespondencję i dokumentację finansową,

Barchiewicz Teresa – aktywistka społeczna, autorytet w śród mieszkańców,

Koj Antoni – częste wyjazdy swoim środkiem.

Na szczególne wyróżnienie w budowie Ludowego Domu Kultury, zasługuje Ochotnicza Straż Pożarna – jest bowiem współgospodarzem obiektu, mieszczą się tu garaże na samochody strażackie i cały osprzęt.

W dn. 20.07.1975r.nastąpiło uroczyste otwarcie Ludowego Domu Kultury wraz ze strażnicą OSP  Na uroczystości byli obecności władze województwa częstochowskiego i władze miasta i gminy w Praszce. W prezencie od naczelnika miasta i gminy Praszka  mieszkańcy Gany otrzymali telewizor.

Funkcję kierownika tej placówki kulturalnej powierzono Barchiewicz Teresie. Gorącym życzeniem wszystkich jest utworzenie w Domu Kultury, zespołu muzycznego, biblioteki i czytelni.

Druhowie OSP w Ganie 20.07.1975r.

Zdjęcie 20.07.1975r.

W lipcu 1986r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ganie otrzymała od Zarządu Wojewódzkiego  OSP  w Częstochowie samochód strażacki.

od lewej stoją:

Barchiewicz Teresa , Barchiewicz Zygmunt, Wilk Feliks, Kościelny Bogdan, Pecyna Mieczysław, Stochniałek Czesław. Wencel Jerzy,  Pikosz Kazimierz

JUBILEUSZ 75-LECIA OSP W GANIE 1997

W 1997r. OSP w Ganie obchodziła 75-lecie swego istnienia. Na uroczystej gali niżej wymienieni druhowie zostali uhonorowani odznaczeniami:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:

 1. Barchiewicz Zygmunt
 2. Belka Szczepan
 3. Ciupa Stanisław
 4. Ciupa Wacław
 5. Gaik Antoni
 6. Orzeszyna Władysław
 7. Wencel Jerzy
 8. Wilk Feliks

 

Srebrnym medalem zostali odznaczeni:

1.  Chwał Zygmunt

2.  Pecyna Władysław

3.  Pikosz Kazimierz

4.  Popczyk Franciszek

5.  Stochniałek Czesław

 

Brązowym medalem zostali odznaczeni:

 1. Dorczyński Tadeusz
 2. Dzięcioł Zbigniew
 3. Gaik Jerzy
 4. Garncarek Bogusław
 5. Garncarek Janusz
 6. Mistygacz Grzegorz
 7. Pinkosz Dariusz
 8. Rębacz Tadeusz
 9. Stochniałek Marek
 10. Strzelecki Adam

 

Medalem Wzorowy Strażak zostali wyróżnieni:

 1. Gaik Henryk
 2. Kwapis Marian
 3. Olewiński Roman
 4. Paruch Jerzy
 5. Stochniałek Krzysztof
 6. Wilk Zenon
 7. Żurek Sławomir


GMINNE ZAWODY STRAŻY W SKOTNICY 2007 r.

W dn. 24.06.2007r. odbyły się zawody sportowo – pożarnicze w Skotnicy.

W zawodach udział brali druhowie:Koj Bartek,Kościelny Mariusz,Sieradzki Dariusz, Stochniałek Maciej, Pecyna Tomasz, Pecyna Mieczysław, Kościelny Marcin, Pilak Dawid

PRZEKAZANIE SAMOCHODU OSP W GANIE 25.06.2008r.

W dn. 25. 06. 2008r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ganie, otrzymała od zaprzyjaźnionej gminy Ladstuhl z powiatu Kajserslawtern nowy samochód pożarniczy marki Magirus.

Do Gany osobiście przywiozła go delegacja strażaków na czele z wiceburmistrzem gminy Peteren Degenhard

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli:

Jan Kus  – starosta  oleski

Bogusław Łazik – przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce

Jarosław Tkaczyński – burmistrz Praszki

Danuta Janikowska – wiceburmistrz  Praszki

Stanisław Pęcherz – komendant gminny OSP

radni powiatowi i gminni oraz przedstawiciele straży

Gości powitał miejscowy radny Jan Spodziewa, który krótko przedstawił historię OSP w Ganie. Nadmienił, że marzeniem naszych strażaków było posiadanie możliwie nowoczesnego sprzętu gaśniczego, który w razie potrzeby nie zawiedzie-mówił radny Jan Spodziewa. Teraz dzięki gminie Landstuhl to marzenie stało się faktem Należy też podkreślić dużą zasługę Leszka Kawałka radnego powiatowego, który bardzo pomógł nam w pozyskaniu samochodu. Na jego zakup gmina przeznaczyła 1000 €.Środki te pozostały w gminie Praszka. burmistrz Landstuhl zmienił decyzję i podarował nam samochód za darmo, poinformował burmistrz Tkaczyński- pod warunkiem jednak, że pieniądze na jego zakup mają być przeznaczone na straż w Ganie.

Akt uroczystego przekazania kluczyków do wozu strażackiego przez wiceburmistrza Degenhardta na ręce burmistrza Tkaczyńskiego.

Zdjęcie pamiątkowe darczyńców, władz i gospodarzy

Uroczyście kluczyki do wozu przekazał na ręce burmistrza Tkaczyńskiego wiceburmistrz Degenhardt. Strażacy z Landstuhl zademonstrowali także możliwości wozu bojowego. Niemieccy strażacy zaprosili swoich kolegów z Gany  do Landstuhl na zawody strażackie. W grę wchodzi również wymiana młodzieży. Goście zwiedzili także budynki strażnicy i dom ludowy.

 Gratulacje od Burmistrza  Praszki Jarosława Tkaczyńskiego.

Życzenia dla strażaków od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce Bogusława Łazika

Od lewej stoją: Pecyna Mariusz, Sieradzki Łukasz, Barchiewicz Zygmunt, Kościelny Marcin, Kościelny Mariusz, Pecyna Mieczysław.

SPOTKANIE STRAŻAKÓW Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ W GANIE 12.05.2009r.

Pokaz nowego  sprzętu gaśniczego i pracy strażaków.

 

POŚWIĘCENIE NOWEGO WOZU STRAŻACKIEGO 02.05.2009r.

Poświęcenie nowego wozu strażackiego przez ks. Mieczysława Papiernika

Zdjęcie pamiątkowe przed kościołem pw. św. Floriana

Zdjęcie pamiątkowe

Od lewej stoją: Pecyna Mieczysław, Paruch Jerzy, Popczyk Karol, Sieradzki Łukasz, Gaik Łukasz, Wilk Karol, Kościelny Mariusz, Koj Bartłomiej

na dole stoją: Kościelny Michał, Sieradzki Dariusz, Koj Dariusz.

GMINNE ZAWODY POŻARNICZO – SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ  OSP W GANIE 14.06.2009 r.


 REAKTYWACJA SALI WIDOWISKOWEJ I INNYCH POMIESZCZEŃ.

Dom Ludowy ,który został oddany do użytku w 1975r. w ówczesnym czasie spełniał dobrze swoje funkcje. Jednak z biegiem czasu jego funkcjonalność się pogorszyła. Imprezy takie jak: wesela, zabawy, mieszkańcy zaczęli organizować poza Ganą i w sali szkolnej. W takiej sytuacji młodzi strażacy postanowili, że wezmą sprawy w „swoje ręce” i przeprowadzić remont w całym budynku. Inicjatorami i organizatorami wielkiego przedsięwzięcia byli: bracia Łukasz i Dariusz Sieradzcy oraz radny gminy Jan Spodziewa.                             Odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy zaakceptowali plan remontu budynku i zgodzili się częściowo sfinansować prace. Dariusz Sieradzki okazał się dobrym organizatorem i zebrał wokół siebie młodych druhów, którzy postanowili część prac wykonać społecznie.

 Prace remontowe rozpoczęto w grudniu 2008r.

Niżej wymienieni druhowie brali czynny udział w pracach:

Sieradzki Dariusz, Sieradzki Łukasz, Koj Bartłomiej, Kościelny Mariusz, Kościelny Michał, Gaik Łukasz, Popczyk Kamil, Żółtaczek Dariusz, Koj Dariusz, Wilk Karol, Stochniałek Maciej, Pilak Dawid

Do prac remontowych dołączyli również mieszkańcy Gany:

Sieradzki Jan, Garncarek Krzysztof, Popczyk Rafał, Popczyk Zbigniew, Dugacz Kacper, Garncarek Andrzej, Koj Wojciech, Kościelny Arkadiusz

Przy sprzątaniu pomagały n/w dziewczyny:

Janczak Marta, Dorczyńska Anna, Stochniałek Patrycja, Sieradzka Sylwia, Garncarek Magdalena, Kościelna Elżbieta, Jura Natalia

Darczyńcy i sponsorzy:

Popczyk Tadeusz, Dugacz Kacper, Garncarek Andrzej, Garncarek Krzysztof, Sieradzki Jan, Popczyk Zdzisław, Popczyk Rafał, Garncarek Jerzy, Strzelecki Michał, Strzelecki Witold, Strzelecki Marian, Barchiewicz Mieczysław, Stochmiałek Krzysztof, Stochniałek Marek, Pokorski Krzysztof

W pierwszym etapie prac do końca grudnia 2009r.przedstawiała się następująco:

- zebrano pieniędzy od mieszkańców; 12000 zł

- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Praszka ; 8000 zł

- przepracowano roboczo-godzin;10000

GMINNA SPARTAKIADA WSI 1.08.2010 R.

 Siedem drużyn wystartowało w XVI Spartakiadzie Wsi Gminy Praszka. Debiutująco w roli organizatora , Gana spisała się na medal. W niedzielę 1.08.2010r.do sportowych potyczek na gańskim boisku stanęło 7 drużyn:

1.   Kowale-Aleksandrów

2.   Szyszków-Wygiełdów

3.   Wierzbie-Sołtysy

4.   Gana-Lachowskie Kużniczka

5.   Rozterk-Skotnica

6.   Strojec

7.   Przedmość

 

Rozegrano następujące konkurencje:

 1. Rzut piłką lekarską kobiet
 2. Rut piłką lekarską mężczyzn
 3. Pchnięcie kulą mężczyzn
 4. Sztafeta 4x400m
 5. Przeciąganie liny
 6. Siatkówka
 7. Piłka nożna

Przygotowaniem sportowego boiska w Ganie zajęła się Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna oraz zaangażowani mieszkańcy. To pierwszy turniej sportowy w Ganie od kilkudziesięciu lat. Przygotowanie boiska do zawodów na pewno było bardzo pracochłonne.

Stery nad pracami przejęli:

 1. Kościelny Arkadiusz
 2. Stochniałek Marek
 3. Garncarek Cezary
 4. Sieradzki Łukasz
 5. Sieradzki Dariusz

Wyniki klasyfikacji sportowej spartakiady:

 1. Przedmość
 2. Szyszków-Wygiełdów
 3. Strojec
 4. Wierzbie-Sołtysy
 5. Gana-Lachowskie-Kużniczka
 6. Rozterk-Skotnica
 7. Kowale-Aleksandrów

Drużyna Gany w obiektywie

Przeciąganie liny – reprezentacja GanyPrzedstawiciele władz gminy i rady sołeckiejUczestnicy XVI Spartakiady Wsi – Gana 2010